TUDI INVALIDI LAHKO PRISPEVAMO K IZBOLJŠANJU DOSTOPNOSTI DO JAVNIH PREVOZOV

V pripravi je več področnih predpisov, ki urejajo širše področje dostopnosti, tako dostopnosti storitev in izdelkov prenosa evropske zakonodaje, kot Evropskega akta o dostopnosti v naš pravni red. Pri tem Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) sodeluje v delovni skupini na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, pri dostopnosti prometa. Sodeluje pa tudi pri implementaciji Evropskega akta o dostopnosti z Ministrstvom za infrastrukturo, kjer pripravljajo rešitve za uresničitev določb Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in drugih predpisov, ki so vezani na javni prevoz potnikov v cestnem, železniškem, letalskem in vodnem prometu. Vključno z zagotovitvijo nemotenega vstopa in izstopa ter dostopnosti informacij v prilagojenih oblikah.
Na Ministrstvu za infrastrukturo so NSIOS (ob zavedanju pomembnosti sodelovanja invalidov v postopkih, ki se tičejo invalidov), zaprosili za sodelovanje na posameznih področjih. Želijo namreč, da bodo rešitve in predpisi čimbolj življenjski in bodo tudi v praksi izvajali svojo funkcijo. Poklicani so k sodelovanju pri pripravi rešitev za javni potniški promet, ki so vezane na pripravo novega sistema, ob trajnih in začasnih rešitvah za prevoz invalidov (redni javni linijski prevoz, prevoz na klic, javni razpis in koncesije, itd.).
Prosijo za podatke o prostorski umestitvi (voznoredna mreža, potrebe potnikov, stopnja in vrsta invalidnosti), o številu in potrebah po prilagojenih vozilih za prevoz invalidov, o številu dejanskih (in potencialnih, ne zgolj zadovoljenih v okviru organizacij) uporabnikov-potnikov, po invalidnosti (gibalno ovirani, slepi…), skupaj s podatki o potrebah po posameznih lokacijah/področjih. Pri pripravi sistema javnega potniškega prometa bi želeli vključiti vse potrebe invalidov, kjer bi vključili potrebne normative, standarde, merila in kriterije za prevoze, vozila, postaje in postajališča ter informacije, tako za avtobusni kot železniški javni promet, kar bi se vključilo v zahteve do koncesionarjev in ostalih deležnikov. Tu prosijo za sodelovanje pri določitvi kriterijev, tudi vključitvi obstoječih ali pripravi novih potrebnih standardov (npr. primeroma informacije, branje tabel, vozni red, oprema na avtobusu, bralne karte, audio, video, dostopnost, dosegljivost v rokovanju storitve, vstop, izstop, postaja, mere, standardi, vstopni pločniki, klančine, avtomati za karte (slepi, gluhi, voziček …..), vključno s spletno dostopnostjo potrebnih informacij, kakor tudi implementacija in postavitev navedenega v različnih okoljih.
Prosijo za informacijo o obstoječih in potrebnih standardih in normativih, vezanih na posamezne vrste invalidnosti, kakor tudi za praktične izkušnje uporabnikov. Posebej prosijo za podatke kje so težave ali kakšne so le te pri dostopnosti vezani na avtobus, vlak, letalo in ladjo, dejanski problemi dostopa do same storitve, kje so težave pri rokovanju in uporabi le teh (oprema…) ter drugem.
To je priložnost, da se izpostavi, postavi ali nadgradi standarde, vključno z uveljavitvijo obstoječe in implementacijo  nove  zakonodaje. Navedene konkretne informacije, stališča in pripombe, skupaj z opredelitvijo standardov za katere ocenjujete, da jih je treba vključiti, nam sporočite. Vaša stališča bo NSIOS posredoval na Ministrstvu za infrastrukturo.

VIR : ZVEZA PARAPLEGIKOV SLOVENIJE

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20