Pravilnik o prevozih
Na podlagi 11. Člena Statuta Društva paraplegikov Gorenjske je na predlog upravnega odbora Društva paraplegikov Gorenjske Občni zbor Društva paraplegikov Gorenjske na svojem rednem 31. Občnem zboru dne 20.3.2013 sprejel naslednji :

PRAVILNIK O IZVAJANJU PREVOZOV
(PIP – DPG)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Pravilnik o izvajanju prevozov (v nadaljevanju: pravilnik) ureja temeljne postopke za pripravo in izvajanje prevozov, ki jih Društvo paraplegikov Gorenjske (v nadaljevanju Društvo) opravlja z društvenimi kombiniranimi vozili (v nadaljevanju: vozila) v okviru svojih programov.
Pravilnik ureja vse tiste zadeve, ki niso urejene s Statutom Društva.
Ta pravilnik ureja vrste prevozov, upravičenost uporabe vozil Društva, način izvajanja prevozov, pristojnosti odredbodajalca in pravice uporabnikov vozil Društva.
Komisija za izvajanje prevozov (v nadaljevanju: Komisija), ki jo imenuje Upravni odbor Društva, obravnava lažje kršitve in druga vprašanja povezana z izvajanjem prevozov.

II. PREVOZI

2. člen
(vrste prevozov)

Društvo izvaja naslednje vrste potniških prevozov:

a.      za izvajanje posebnih socialnih programov Društva – organizirane aktivnosti,

b.      za delovanje društva,

c.      za sorodna društva,

d.      individualne prevoze,

e.      druge prevoze, ki jih odobri odredbodajalec ali Upravni odbor Društva.

3. člen
(prioriteta prevozov)
V 2. členu tega Pravilnika je določena priotiteta prevozov.
Individualni prevozi so določeni po priroteti:

a.      prevozi, ki izhajajo iz zdravstvenih potreb uporabnikov,

b.      prevozi na obnovitveno rehabilitacijo,

c.      prevozi, ki izhajajo iz delovnih obveznosti uporabnika,

d.      prevozi za izobraževanje uporabnikov,

e.      prevozi za upravne zadeve,

f.        prevoze, ki izhajajo iz drugih prostočasnih dejavnosti ali so kako drugače potrebni za zadovoljevanje podobnih potreb,

g.      prevoze uporabnikov za obisk in izvajanje kulturnih dejavnosti,

h.      drugi individualni prevozi, ki trajajo manj kot 5 ur (letovanja, nakupi,…),

i.         drugi individualni prevozi, ki trajajo več kot 5 ur.
V primeru, ko želi več uporabnikov ob istem času koristiti prevoz, in jim ga zaradi objektivnih ni mogoče nuditi vsem, imajo prednost tisti uporabniki, ki nimajo v skupnem gospodinjstvu avtomobila, ki prevoze redko uporabljajo, ki ne morejo uporabljati javnega potniškega prevoza ali si ne morejo zagotoviti drugega prevoza.
Prednost za koriščenje individualnih prevozov imajo člani Društva ne glede na določbe prejšnjega odstavka.
Prednost v skladu s tem pravilnikom določi koordinator prevozov ali odredbodajalec.

4. člen
(uporabniki)

Prevoze lahko koristijo člani Društva in njihovi spremljevalci, sodelavci društva, zaposleni in drugi skladno z drugim odstavkom tega člena. (v nadaljevanju: uporabniki).
Na podlagi delovanja društva v javnem interesu ali v interesu društva, ima pravico do uporabe prevozov tudi gibalno ovirana oseba, ki ni član Društva.
Če je narava prevozov iz prejšnjega odstavka kratkotrajnejšega značaja in ne vpliva bistveno na izvedbo ostalih prevozov, odloči o teh prevozih koordinator prevozov ali odredbodajalec. V primerih dolgotrajnejšega izvajanja takih prevozov odloča o tem Komisija ali Upravni odbor Društva.
Prevoz lahko uporabljajo samo osebe, ki so po tem pravilniku do tega izrecno upravičene. Spremstvo asistenta pri prevozu (tudi prevoz asistenta) se lahko zahteva le, če uporabnik spremstvo nujno potrebuje pri prevozu ali pri zadevi, na katero se prevoz navezuje, in takšno spremstvo ne moti izvedbe drugih programov.
V primeru, če iz narave uporabnikove diagnoze oz. stanja izhaja nujna potreba po spremstvu asistenta med vožnjo, mora uporabnik za spremstvo asistenta sam poskrbeti pred prevozom. Voznik lahko zaradi neprisotnosti asistenta, ko je ta potreben, zavrne prevoz uporabnika.

5. člen
(območje izvajanja prevozov)
Prevozi se izvajajo na območju delovanja Društva, na področju celotne Slovenije in v tujini.

III. IZVAJANJE PREVOZOV

6. člen
(voznik spremljevalec)
Prevoze z vozili izvaja voznik spremljevalec (v nadaljevanju: voznik), ki lahko uporabniku nudi spremstvo. Voznik je lahko samo oseba, ki je zaposlena na Društvu, razen če upravni odbor Društva ali odredbodajalec ne odloči drugače.
Voznik mora ravnati kot skrben gospodar.

7. člen
(sporočanje potreb)
Vsako potrebo po uporabi prevoza ali njeno spremembo je treba sporočiti koordinatorju prevozov na Društvo v času uradnih ur najmanj 3 dni pred želenim prevozom.
V utemeljenih primerih, ko koordinator ni dosegljiv, točne ure ni mogoče določiti ali posameznega prevoza ne bi bilo mogoče izvesti, ali je prevoz nujen iz zdravstvenih razlogov, smejo prevoze urejati vozniki sami tudi izven urnika, vendar morajo koordinatorja obvestiti o tem takoj, ko je to mogoče.
Koordinatorju je potrebno glavne podatke o prevozih iz 2. člena c. točke in 3. člena i. točke sporočiti najmanj 7 dni pred želenim prevozom.
Prevoze ali njihove podrobnosti, ki ne vplivajo bistveno na celoten urnik in ki jih ni mogoče predvideti, vendar tudi ne izpolnjujejo zahtev iz prvega odstavka 7. člena, je dovoljeno koordinatorju sporočiti najkasneje do 12 ure en dan pred želenim prevozom.

8. člen
(odpoved prevoza)

Odpoved ali spremembo prevoza mora uporabnik koordinatorju sporočiti najkasneje do 12 ure en dan pred napovedanim prevozom oz. takoj, ko sprememba nastane.
Voznik vsako odpoved ali spremembo, ki ni v skladu s tem členom, sporoči koordinatorju.

9. člen
(koordinacija prevozov)
Prevoze koordinira in nadzira koordinator Društva v sodelovanju z vozniki.
Urnik prevozov mora biti pregleden, določen in jasen. Prevoze je treba načrtovati tako, da vsak uporabnik lahko pride na cilj pravočasno, vozniki pa imajo dovolj časa za varno izvedbo prevozov v skladu s cestnoprometnimi predpisi. Pri tem je treba upoštevati razmere na cesti, razdaljo, naravo prevoza, število uporabnikov ene vožnje, stanje voznega parka, stanje uporabnikov na vožnji, ki zahteva posebno pozornost, in podobne okoliščine.
Prevozi se izvajajo natančno ob urah, določenih z urnikom prevozov.
Večje zamude uporabnika voznik sporoči koordinatorju.
Voznik mora obvestiti uporabnika o zamudi, če je večja kot 5 minut. Pri večjih zamudah voznika mora le-ta obvestiti koordinatorja.
Neupravičena zamuda voznika se prav tako sporoči koordinatorju in se obravnava kot kršitev tega pravilnika.

10. člen
(zavrnitev prevoza)
Koordinator ima pravico zavrniti prevoz, ki ni bil sporočen v skladu s 7. členom.
Koordinator ima pravico zavrniti prevoz glede na prioritete določene s 3. členom.
Koordinator lahko odpove že dogovorjeni prevoz uporabnika samo v primerih, ko prevoza iz objektivnih razlogov nikakor ni mogoče opraviti ob upoštevanju vremenskih razmer, razmer na cesti, narave prevoza, stanja voznega parka, sposobnosti uporabnikov za uporabo drugih sredstev prevoza in podobnih okoliščin. O tem je treba takoj, ko je mogoče, obvestiti uporabnika.
Voznik lahko zavrne prevoz uporabnika, ki zamuja več kot 5 minut.

11. člen
(skrb za vozni park)
Za spremljanje tehničnega vzdrževanja in poročanje o stanju voznega parka upravni odbor imenuje voznika na predlog koordinatorja.
Za vozilo skrbi voznik. Vozila morajo biti v času neizvajanja prevozov parkirana v društveni garaži, razen v izjemnih primerih, ko to odobri odredbodajalec.

12. člen
(potni nalog)

Za vse prevoze se piše potni nalog, ki vsebuje:

namen prevoza,
podatke o vozniku,
zaporedno številko naloga,
podatke o vozilu,
datum potovanja,
število prevoženih kilometrov.
Potni nalog se napiše pred opravljeno službeno potjo in mora biti podpisan od odredbodajalca.

13.člen
(prispevek uporabnikov)
Uporabniki za uporabo prevozov plačujejo prispevek.
Uporabnik lahko zaprosi za zmanjšanje ali oprostitev plačila prispevka z vlogo, ki jo obravnava Komisija za socialo.
Komisija določi, v katerih primerih je uporabnik dolžan sam kriti stroške prevoza in voznika.
Komisija odloči o višini prispevka za primere, ki niso eksplicitno navedene v tem členu.

14. člen
(izjeme)

O prevozih, ki zahtevajo daljšo odsotnost vozila, odloča Komisija ali Upravni odbor Društva glede na posebej obrazloženo prošnjo uporabnika.
Prevoze, opredeljene v tem členu, posamezni uporabnik lahko koristi največ enkrat letno, razen če Komisija odloči drugače.
Za prevoze, ki se nanašajo na potrebe, povezane s programi, ki jih izvaja Društvo, se določbe 1. in 2. odstavka tega člena ne uporabljajo.
O kritju stroškov prevoza in voznika ter kritju morebitne škode, ki nastane pri prevozu iz tega člena, odloča upravni odbor (komisija).

15. člen
(kršitve)

Lažje kršitve tega pravilnika obravnava Komisija.
Hujše kršitve tega pravilnika obravnava disciplinska komisija po svojih postopkih, če gre za kršitve članov. (kaj pa nečlanov???)
O vseh kršitvah voznikov in drugih sodelavcev strokovne službe odloča odredbodajalec društva, pritožba zoper njegovo odločitev pa je v skladu s Pravilnikom opritožbenem postopku.
Za obravnavo kršitev iz prejšnjega odstavka se uporabljajo delovnopravni predpisi.

16. člen
(lažje kršitve)

Za lažje kršitve se šteje zamuda uporabnika opredeljena v 9. členu, nepravočasna odpoved uporabnika opredeljena v 8. členu, nepravilno sporočanje potreb v skladu s petim odstavkom 4. člena neplačilo prispevka za uporabo prevozov določenih v 13. in 14. členu ter kršitve nalog izvajalcev – koordinatorja in voznika opredeljene v 7., 8., 9. in 10. členu.
Ob tretji lažji kršitvi, ki onemogoča izvajanje programa in pomeni škodo za Društvo, sme koordinator uporabniku začasno omejiti pravico do prevozov pred odločanjem Komisije, če je potrebno ukrepati takoj, da se prepreči škoda Društvu ali programu. Ta začasni ukrep je možno izreči ob upoštevanju vseh okoliščin posameznega primera, koordinator ali Komisija pa posreduje poročilo o tem ukrepu disciplinski komisiji.

17. člen
(hujše kršitve)

Kot hujša kršitev iz se obravnava ogrožanje varnosti voznika in drugih udeležencev, nespoštljivo obnašanje do voznika in koordinatorja ter ponavljajoče se lažje kršitve ter take kršitve, ki resno onemogočajo normalno izvedbo prevozov ali ogrožajo delovanje programa ali društva.
Če uporabnik krši pravilnik in pri tem nastane škoda za Društvo, sme disciplinska komisija članu izreči najstrožji ukrep, določen z disciplinskim pravilnikom, poleg morebitne odškodninske ali kazenske odgovornosti.

18. člen
(pritožbe)

Uporabnik se lahko pritoži nad izvajanjem prevozov v skladu s Pravilnikom o pritožbenem postopku.

IV. KONČNE DOLOČBE

19. člen
(območje veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik velja za celotno območje delovanja Društva.

20. člen
(veljavnost pravilnika)
Pravilnik začne veljati z dne  20.3.2013

Predsednik:
Peter Robnik