• Prevozi paraplegikov

Društvo s prilagojenim kombiniranim vozilom nudi prevoze na preventivne in zdravstvene preglede, rekreacijo in šport, obnovitveno rehabilitacijo, izobraževanja paraplegikov, prevoze na različne tečaje, seminarje v okviru Društva in Zveze ter individualne in skupinske svetovalne in družabne dejavnosti (družabna srečanja, individualna srečanja), interesne dejavnosti, udeležba na aktivnostih Zveze paraplegikov in Društvu paraplegikov, pa tudi drugih dejavnosti. V zadnjih letih opažamo povečano povpraševanje po prevozih na specialistične preglede naših članov, kar je najbrž odraz staranja članstva društva, hkrati pa tudi prezasedenosti svojcev, da bi lahko sami opravili takšen prevoz.

Program prevoz paraplegikov se izvaja vse dni v tednu, odvisno od potreb paraplegikov in tetraplegikov. Prevoze se izvaja tudi za potrebe delovanja organizacije, za prevoze prostovoljcev in izvoljenih delavcev na delo v pisarno. Vozniki so usposobljeni, da uporabnikom pomagajo pri vstopu in izstopu iz vozila, skrbijo za varen prevoz oseb in jim po potrebi pomagajo pri njihovih opravkih. Voznik skrbi tudi za redno servisiranje in vzdrževanje vozila.

Aktivnosti: Referent prevozov naredi razpored, na podlagi katerega usposobljen voznik opravi prevoz. Razporedi se oblikujejo na podlagi želje uporabnika in aktivnosti, ki jih organizira društvo. Prevoze se opravlja po celi Sloveniji in tudi v tujini. Voznik pomaga pri vstopu in izstopu iz vozila, skrbi za varen prevoz (voziček pritrdi ali po potrebi uporabnika presede na sedež) ter spremlja uporabnika po opravkih. Voznik skrbi tudi za redno servisiranje in vzdrževanje vozila.

 

 • Šport in rekreacija

V sklopu programa se izvajajo različne športno rekreativne panoge:  košarka (redni treningi, organizacija mednarodnih turnirjev, udeležba na več domačih in med. turnirjih ipd.),  streljanje, pikado, streljanje z zračno puško in pištolo, tenis in namizni tenis, curling, in kolesarjenje. Športne aktivnosti na lokalnih društvih bodo potekale po terminskem koledarju, ki jih pripravijo društva za posamezno panogo. Za šport in rekreacijo bomo enkrat tedensko najeli športno dvorano BTŠ Naklo, kjer se bodo uporabniki rekreirali in razgibavali, trenirali košarko in pridobivali telesno kondicijo za športe s katerimi se ukvarjajo, ter teniško dvorano v TC Triglav v Kranju za igranje tenisa na vozičkih. Dve naši članici bosta 2 x tedensko trenirali namizni tenis v Ljubljani. Na tekmovalnem športnem področju pa bomo aktivni v košarki, streljanju, namiznem tenisu, tenisu, ročnem kolesarjenju, curlingu in šahu in sicer v ligah v in državnih prvenstvih. Pripravili bomo tudi zbirko vaj za razgibavanje in ohranjanje kondicije za delo doma in ga posredovali uporabnikom.

Aktivnosti: Športni referent zbere prijave, organizira prevoz in bivanje, spremljevalce, pripravi plan udeležbe in o tem pisno obvesti prijavljene, omogoči ustrezne rekvizite, pripravi priznanja, obvesti medije, omogoči prehrano za udeležence, priskrbi strokovno pomoč (sodniki, prostovoljci, zapisnikarji), osvežilno pijačo med tekmovanjem, pripravi poročilo po zaključku športne aktivnosti.

 

 • Kompenziranje invalidnosti

 

 1. Usposabljanje za aktivno življenje in delo

Srečanja novih članov, so na eni strani namenjena predstavitvi aktivnosti društev in na drugi seznanjanje članov z informacijami potrebnimi za uspešen prehod iz bolnišničnega v domače okolje ne zgolj v fizičnem smislu in v vsakdanjem življenju, temveč tudi pri vključevanju nazaj v šolsko in/ali delovno okolje. Člani se še vedno pogosto odločajo za zgodnjo upokojitev. Preko aktivnosti želimo spodbuditi člane k aktivnemu ponovnemu vključevanju v izobraževanje in/ali delovne aktivnosti, ter jih informirati o delavskih pravicah. Zaradi redkih primerov vključevanja otrok v društva jim na tem področju nudimo predvsem individualna svetovanja in deljenje izkušenj drugih članov.

Poleg članov se na društva pogosto obračajo tudi svojci, ki so pomemben vir podpore za osebe s poškodbo hrbtenjače, še posebej v prvih letih po poškodbi. Naše izkušnje kažejo, da svojci, ki imajo dovolj informacij in podpore, bolje podpirajo člane pri rehabilitaciji in vračanju v domače okolje. Zato skušamo zadnja leta več aktivnosti posvetiti tudi njim.

Pomemben del programa predstavljajo tudi mreže socialnih poverjenikov. Slednji so dolgoletni člani, ki imajo veliko izkušenj s prilagajanjem na življenje po poškodbi hrbtenjače in lahko ostalim članom, še posebej novim, nudijo pomoč in podporo. Uporabnike obiskujejo na domovih in ugotavljajo njihove potrebe ter z njimi delijo svoje izkušnje.

 

 1. Oskrba s tehničnimi pripomočki

Potrebe članov po medicinsko tehničnih pripomočkih se tekom življenja spreminjajo ne le glede na njihovo zdravstveno stanje, temveč tudi glede na nadaljnjo rehabilitacijo v domačem okolju, interese in aktivnosti. Zato potrebujejo kontinuirano svetovanje glede medicinsko-tehničnih pripomočkov.

Aktivnosti za člane obsegajo: predavanja o MTP, individualna pomoč in svetovanje posamezniku pri izbiri tehničnih pripomočkov s pomočjo socialnih referentov društev in socialnih poverjenikov, seznanjanje o novostih na področju zdravstvenih in ortopedskih pripomočkov, …

 

 1. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju

Potrebe članov pri odpravljanju arhitektonskih ovir se tekom življenja spreminjajo ne le glede na njihovo zdravstveno stanje, temveč tudi glede na nadaljnjo rehabilitacijo v domačem okolju, interese in aktivnosti. Zato potrebujejo kontinuirano svetovanje glede ustreznih prilagoditev.

Aktivnosti za člane obsegajo:  odpravljanje arhitekturnih ovir v javni in domači rabi, sofinanciranje prilagoditve bivalnega okolja, akcija preverjanja dostopnosti javnega prometa, seznanjanje o novostih na zakonodajnih sprememb v zvezi z dostopnostjo in zagovorništvo. Slednje ima ključno vlogo pri uveljavljanju rešitev za potrebe v okolju ter zagotavljanje izboljšanih pogojev življenja oseb po poškodbi hrbtenjače.

 

 1. Preprečevanje in blaženje socialne ter psihične posledice invalidnosti

V tem sklopu programa uporabnikom nudimo pomoč in podporo pri soočanju s socialnimi in psihološkimi posledicami invalidnosti. Omenjena podpora je še posebej pomembna za nove člane, ki se po prehodu iz rehabilitacije nazaj v domače okolje soočajo s številnimi izzivi. Nudimo jim tako individualne kot skupinske oblike pomoči. Del tega dela programa predstavlja tudi možnost letovanja v naših počitniških prostorih v Novigradu.

Aktivnosti: srečanja članov, individualna svetovanja za člane in svojce, pomoči za blaženje socialnih posledic invalidnosti, koordinacija obiskov v počitniškem domu, obiski članov na domu, tradicionalna večdnevna srečanja članov v Domu paraplegikov v Semiču in Pacugu (tudi socialno izključenih), aktivnosti namenjene določenim specifičnim skupinam (npr. mladim).

 

 • Ohranjevanje zdravja

Program je namenjen ohranjanju zdravja po nastali invalidnosti in sicer z različnimi aktivnostmi, ki jih organizirajo društva:

 • različne vodene rekreacije v bazenih in telovadnicah, presoterapija (vakumska terapija s funkcionalno el. stimulacijo), masaža, ki jo izvajajo zunanji sodelavci;
 • strokovna predavanja s preventivno vsebino za preprečevanje bolezni in skrb za zdravje (npr. predavanje o delovanju sečil po poškodbi hrbtenjače, o alternativnih metodah zdravljenja);
 • obveščanje članov (o pravicah in novostih na področju zdravstvenega varstva);
 • rekreativne dejavnosti: dihalne vaje, gimnastične vaje, razgibavanje; organizacija različnih preventivnih pregledov.

 

 • Interesne dejavnosti

 

V tem sklopu programa organiziramo različne jezikovne in računalniške tečaje, delavnice, ženske sekcije z ročnimi in ustvarjalnimi delavnicami, večdnevne delavnice in srečanja. Prednost aktivnosti, ki jih organizirajo društva, je v tem, da so prilagojene potrebam oseb s poškodbo hrbtenjače ter da jim omogočajo medsebojno izmenjavo izkušenj. Aktivnosti tega sklopa so namenjene učenju novih spretnosti in spodbujanju aktivnega preživljanja prostega časa. Slednje je še posebej pomembno, saj je večji del članstva invalidsko upokojen.

V aktivnosti društev želimo pritegniti tudi mlajše in starejše člane, zato smo se začeli povezovati z medgeneracijskimi centri. Mlajše in starejše člane bomo skušali vključiti v dejavnosti kot so npr. delavnice ročnih spretnosti. V nekatere aktivnosti bodo poleg članov vključene tudi osebe, ki niso invalidi, težimo pa tudi k povezovanju z drugimi organizacijami z namenom spodbujanja vključevanja članov v interesne organizacije, ki po svoji naravi niso invalidske, saj le s tem dosegamo pravo integracijo.

Način izvedbe programa: referent zbere prijave, organizira prevoz in aktivnosti, spremljevalce, pripravi plan udeležbe in o tem pisno obvesti prijavljene, priskrbi ustrezne rekvizite, pripravi priznanja, obvesti medije, omogoči prehrano za udeležence, priskrbi strokovno pomoč, prostovoljce, poda poročilo.

 

 • Informativna dejavnost

Informativna dejavnost je namenjena naslednjim ciljnim skupinam:

članstvo: specifične informacije pomembne za posameznike s poškodbo hrbtenjače drugod niso dostopne tako, kot so skozi aktivnosti zagotovljene pri lokalnih društvih. Društva zagotavljajo dostopne lokacije in prilagojena predavanja, tako da se lahko paraplegiki vključijo v program, ki se odziva na potrebe uporabnikov.

mediji: člani kot posamezniki ali kot predstavniki društev pogosto kot gostje sodelujejo v medijskih vsebinah, s čimer ozaveščajo javnost o škodljivih stereotipih, predsodkih in praksah, s tem pa zagotavljajo več prostora, namenjenega invalidski tematiki, v medijih in prikazovanje invalidov kot dejavnih članov družbe.

Za uporabnike programa bomo v prihodnjem letu: urejali spletno stran, izdali svoj bilten Naša polja in sodelovali pri Paraplegiku, pošiljali pisna in elektronska obvestila članom, sodelovali v radijskih in TV oddajah, pripravljali izjave za javnost itd.

 

Ozaveščanja in preventive 

(Šolsko) mladino prepoznavamo kot ciljno skupino za preprečevanje poškodb hrbtenjače in ozaveščanje o življenju po poškodbi. Izobraževalne delavnice in predavanja v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami dojemamo kot orodje za zagotavljanje lažjega vključevanja članov v družbo na dolgi rok. V tem sklopu programa bomo organizirali delavnice o vzrokih in posledicah invalidnosti v izobraževalnih ustanovah, stojnice osveščanje itd.  Programi ozaveščanja in preventive bodo prispevali k spodbujanju družbeno odgovornega vedenja otrok in mladostnikov,  jih seznanjali s spremembami v vsakdanjem življenju, ki jih prinaša poškodba hrbtenjače, poskušali vplivati na odnos otrok in mladostnikov do gibalno oviranih oseb in razbijali tabuje povezane z njimi.

Na drugi strani gre za delo s člani, ki želijo izvajati opisane delavnice. Z njimi bomo izvajali izobraževanje za delo z mladimi in javno nastopanje. Preko izvajanja delavnic v izobraževalnih ustanovah in drugih organizacijah bomo krepili tudi sodelovanje z njimi in se potencialno povezali v drugih projektih.

 

 • Kulturna dejavnost 

V tem sklopu programa uporabnikom nudimo udejstvovanje v kulturnih aktivnostih, ki so prilagojene potrebam oseb s poškodbo hrbtenjače. To pomeni, da potekajo v prostorih, ki so ustrezno prilagojeni za uporabnike invalidskega vozička; da je izvedba prilagojena gibalni oviranosti in fizičnim zmožnostim uporabnikov; da aktivnosti vodijo izkušeni izvajalci/mentorji, ki poznajo potrebe oseb s poškodbo hrbtenjače itd. Omenjene aktivnosti so prav tako odlična priložnost za medsebojno druženje in izmenjavo izkušenj ter pridobivanje novih in ohranjanje obstoječih spretnosti.

Pri izvedbi aktivnosti se društva povezujejo z drugimi invalidskimi in kulturnimi organizacijami ter umetniki, s čimer spodbujajo integracijo gibalno oviranih oseb in hkrati splošni populaciji predstavljajo kulturne prispevke invalidov.

Aktivnosti, ki jih nudimo v sklopu programa so: ustvarjalne delavnice, obiskovanje kulturnih prireditev, ekskurzije po Sloveniji in tujini z udeležbo na kulturnih prireditvah, pevske in učne delavnice pod vodstvom mentorjev, tedenske plesne vaje, abonma gledališča in teater, razstave slikarjev, udeležba na državni in meddržavnih likovnih kolonijah,  ipd.

Način izvedbe programa: referent na društvu zbere prijave, organizira prevoz in aktivnosti, spremljevalce, pripravi plan udeležbe in o tem pisno obvesti prijavljene, priskrbi ustrezne rekvizite, pripravi priznanja, obvesti medije, omogoči prehrano za udeležence, priskrbi strokovno pomoč, prostovoljce, poda poročilo.

 

 • Nega in fizična pomoč

V tem sklopu programa uporabnikom, ki nimajo pravice do osebne asistence po Zakonu o osebni asistenci, nudimo spremstvo (k zdravniku, v trgovino, lekarno itd.),

pomoči pri opravljanju gospodinjskih opravil, družabništvo, fizična pomoč na srečanjih in dogodkih društva itd.

Sklop je pomemben, ker uporabnikom omogoča samostojno in aktivno življenje v skupnosti. Uporabniki, ki so vključeni v program, še posebej starejši, so sicer lahko upravičeni do storitve pomoči na domu, vendar je slednja plačljiva, dohodki omenjenih uporabnikov pa pogosto prenizki, da bi se lahko v nudenje storitve vključili v obsegu, ki je ustrezen glede na njihove potrebe.