Društva paraplegikov Gorenjske Zbor članov Društva paraplegikov Gorenjske na svojem rednem 38. Občnem zboru dne 2020 sprejel naslednji :

 

 

PRAVILNIK O KOMPENZIRANJU INVALIDNOSTI

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 1. člen
  Ta pravilnik ureja pravila o kompenziranju invalidnosti za člane Društva paraplegikov Gorenjske.

 

 1. člen
  Društvo nudi pomoč pri kompenzaciji invalidnosti ( v nadaljevanju KI) na podlagi pisne vloge prosilca, in sicer na lastno pobudo, na pobudo članov Društva ali na pobudo predsednika Društva.

 

 1. člen
  Prošnja o članu mora navajati dejansko socialno-ekonomsko stanje prosilca, aktivnost v Društvu, ipd. Prošnjo obravnava upravni odbor Društva (v nadaljevanju UO) na naslednji redni seji po dospelosti prošnje.

Vso korespondenco o vlogah vodi tajništvo Društva.

 1. KRITERIJI ZA UGODITEV KOMPENZIRANJA INVALIDNOSTI

 

 1. člen
  Vsa namenska pomoč se mora porabiti za namen, za katerega je bila dodeljena.

 

 1. člen
  KI se lahko ugodi večkrat letno. O višini KI v koledarskem letu odloča UO na podlagi tega pravilnika in zagotovljenih sredstev na programu KI.

 

 1. člen

Za KI lahko prosilec zaprosi v primeru, ko se znajde v stiski oz. ko ta pomoč pomeni dejansko KI, in sicer:

 • če si ne more zagotoviti medicinsko tehničnega pripomočka (če je le ta odobren s strani ZZZS in ga je potrebno doplačati);
 • če je predmet obravnave tehnični pripomoček namenjen uporabi informacijske tehnologije;
 • če ne more prilagoditi svojega bivalnega okolja,
 • če je predmet KI nakup vozila za osebno uporabo.
 • izredna KI (nepredvidena stiska);
 1. člen

KI se lahko ugodi (v višini):

 • za vozilo (do 250 €);
 • za prilagoditev bivalnega okolja (do 150 €);
 • za invalidski voziček (do 150 €);
 • tehnični pripomoček namenjen uporabi informacijske tehnologije (do 100 €);
 • za nepredvidene stiske (do 100 €);
 1. člen
  V izjemnih primerih lahko KI ugodi predsednik Društva, ki je pooblaščen s strani UO, in sicer v višini do 100 €.

 

 1. člen
  KI ob nakupu vozila se članu lahko ugodi le vsakih šest (6) let, razen v primerih če je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni nesreči za več kot 70% tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče .
  Za prilagoditev bivalnega prostora se članu lahko ugodi KI le ob prvi prilagoditvi ali preselitvi v novo neprilagojeno okolje.

III. POSEBNE DOLOČBE

 

 1. člen
  Prosilce se obvesti o odločitvi UO..

Arhiv Društva vodi evidenco o ugodenih pomočeh.

 1. člen
  Praviloma se sklep UO realizira v 60 dneh v kolikor so sredstva za program KI zagotovljena s strani sofinancerja posebnega socialnega programa.

 

 

 1. člen
  Spremembe tega pravilnika sprejema UO.
 2. KONČNE DOLOČBE

 

 1. člen
  UO v programih dela za koledarsko leto določi višino KI in jo po potrebi spreminja glede na finančno stanje Društva ter realizacijo finančnega plana v skladu s finančnimi možnostmi ter v skladu z Zakonom o dohodnini.

 

 1. člen
  O vseh pritožbah, v skladu statutom s statutom Društva odloča Zbor članov.

 

 1. člen
  Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik, preneha veljati Pravilnik o kompenzaciji invalidnosti, ki je bil veljaven do sedaj in sprejet 20.3.2013.

 

Peter ROBNIK
Predsednik Društva

V Kranju, marec 2020