STATUT DRUŠTVA

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) je zbor članov Društva paraplegikov Gorenjske na svoj seji dne 23.3.2015 sprejel sledeči:

S T A T U T
Društva paraplegikov Gorenjske

I.              IME, SEDEŽ , NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA
1.   člen
(ime in sedež)

(1)        Ime društva je: Društvo paraplegikov Gorenjske

(2)        Sedež društva je v Kranju, Ulica Lojzeta Hrovata 4/c.

2.   člen
(žig društva)

Društvo paraplegikov Gorenjske (v nadaljevanju: društvo) ima žig okrogle oblike s premerom 3 cm, ki ima na zunanjem robu napis »Društvo paraplegikov Gorenjske«, v sredini pa je znak društva in sicer »ptiček, ki ne more vzleteti«.

3.   člen
(osnovne lastnosti društva)

(1)        Društvo je prostovoljna, neprofitna in nepridobitna oseba zasebnega prava.
(2)        Društvo ima status invalidske organizacije po Zakonu o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1) na podlagi skupne odločbe o podelitvi statusa invalidske organizacije Zvezi paraplegikov Slovenije.
(3)        Društvo je redna članica Zveze paraplegikov Slovenije.

4.   člen
(namen in cilji društva)

(1)        Namen društva je prostovoljno in neodvisno združevanje invalidov z diagnozo paraplegije, tetraplegije, parapareze ali tetrapareze (v nadaljnjem besedilu: paraplegiki) zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in zadovoljevanja njihovih posebnih potreb ter zastopanja njihovih interesov. Namen društva je tudi večja vključenost paraplegikov v družbo in preprečevanje njihove diskriminacije.
(2)        Cilji društva so:
–                 spoštovanje človekovih pravic paraplegikov,

–                 združenost paraplegikov in njihovo sodelovanje,

–                 sprejemanje drugačnosti v družbi,

–                 vključenost paraplegikov v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega življenja ob enakih pogojih in pod posebnimi pogoji in možnostmi, ki so potrebni za aktivno življenje in vključenost paraplegikov,

–                 vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje, delo in premikanje paraplegikov,

–                 avtonomnost paraplegikov kot uporabnikov storitev,

–                 ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo paraplegikov in

–                 zagotovitev enakih možnosti za vse paraplegike.

5.   člen
(področje delovanja)

Društvo deluje na območju sledečih občin: Bled, Bohinj, Cerklje na Gorenjskem, Gorje, Gorenja vas – Poljane, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Mestna občina Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri in Žirovnica.

6.   člen
(dejavnosti društva)

(1)        Za dosego svojega namena in ciljev izvaja društvo sledeče nepridobitne dejavnosti:
–                 utrjuje splošno družbeno zavest o življenjskem stilu paraplegikov, njihovih ohranjenih sposobnostih ter prispevku k razvoju družbe, pravicah, dostojanstvu, potrebah in socialnih pričakovanjih,

–                 seznanja in osvešča javnost o problemih paraplegikov, jo priteguje k sodelovanju za reševanje odprtih vprašanj, ki jih poraja paraplegija, in skrbi za uveljavljanje pozitivnih stališč do paraplegikov,

–                 spodbuja in organizira interesno združevanje paraplegikov,

–                 raziskuje družbeno ekonomski položaj ter socialno in zdravstveno stanje paraplegikov v življenjskem in delovnem okolju,

–                 skrbi za ekonomsko, socialno, zdravstveno, pravno in drugo varstvo paraplegikov,

–                 zagotavlja pomoč paraplegikom pri reševanju življenjskih težav in jim svetuje pri uveljavljanju vseh njihovih pravic,

–                 pomaga paraplegikom pri vključevanju v življenjsko in delovno okolje, pri vrnitvi v svojo družino in nudi družinam s paraplegikom ustrezno podporo in svetovanje,

–                 pomaga in svetuje paraplegikom pri oskrbovanju z ortopedskimi in tehničnimi pripomočki ter pomagali in nudi njihova popravila,

–                 svetuje paraplegikom pri nakupih prevoznih sredstev, pri njihovih prilagoditvah in glede telekomunikacijske opremljenosti,

–                 načrtuje, organizira in izvaja posebne socialne programe, ki paraplegikom ne glede na članstvo v društvu omogočajo neodvisno življenje (kar lahko zajema prevoze, osebno asistenco in pomoč na domu, ohranjevanje zdravja, interesne dejavnosti, usposabljanja za delo, svetovanje in druge oblike podpore),

–                 vključuje se v izvajanje javnih storitev socialnega varstva, izobraževanja, zaposlovanja, rehabilitacije in prekvalifikacije, zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega varstva paraplegikov,

–                 načrtuje, organizira in izvaja specifične programe za paraplegike pod posebnimi pogoji,

–                 paraplegikom nudi materialno in finančno pomoč v skladu s svojimi zmožnostmi,

–                 pomaga paraplegikom pri reševanju socialnih in stanovanjskih stisk ter pri urejanju bivalnih razmer,

–                 vzpodbuja socialno delo na terenu in v ta namen sodeluje s centri za socialno delo,

–                 izvaja programe ohranjevanja zdravja in skrbi za psihosocialno rehabilitacijo paraplegikov,

–                 organizira in izvaja kakovostno športno vzgojo, rekreacijo, treninge, priprave, športne prireditve in tekmovanja ter opravlja strokovne naloge na področju športa za paraplegike,

–                 organizira in izvaja prilagojene prevoze za paraplegike,

–                 načrtuje, organizira in izvaja interesne dejavnosti za različne skupine paraplegikov,

–                 načrtuje, organizira in izvaja brezplačne izobraževalne dogodke za paraplegike, kot so seminarji, delavnice, tečaji in podobno,

–                 skrbi za odpravljanje arhitekturnih ovir v grajenem življenjskem in delovnem okolju z opozarjanjem pristojnih organov in drugače,

–                 usposablja in koordinira prostovoljce za pomoč paraplegikom,

–                 sodeluje in se povezuje z javnimi in zasebnimi organizacijami, ki izkažejo interes ali lahko kakorkoli pripomorejo k uresničevanju namena ali ciljev društva,

–                 sodeluje pri oblikovanju ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti in enake obravnave invalidov,

–                 vključuje se v delovanje lokalne samouprave in sodeluje v postopkih oblikovanja politik, ki vplivajo na položaj ali življenje paraplegikov,

–                 zagovarja interese paraplegikov na vseh področjih, ki se nanašajo na njihovo življenje,

–                 izdaja brezplačne časopise, revije, druge periodike in knjige s področij svojega delovanja,

–                 osvešča mlade o nevarnostih in preventivno preprečuje nastanek paraplegije.
(2)        Društvo pri svojem delu spoštuje mednarodne dokumente o invalidih, standardna pravila o izenačitvi možnosti, načela državne strategije razvoja invalidskega varstva in druge dokumente invalidskega varstva Republike Slovenije in Evropske unije.
(3)        Društvo izvaja tudi sledeče pridobitne dejavnosti:
–                 G47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki (prodaja ortopedskih in tehničnih pripomočkov za paraplegike)

–                 G47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki (prodaja različnih umetniških izdelkov, ki nastanejo v drugih dejavnostih društva, kot so npr. delavnice)

–                 G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (prodaja izdelkov, ki nastanejo v drugih dejavnostih društva, in promocijskih izdelkov društva na javnih dogodkih)

–                 G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu (prodaja izdelkov ortopedskih in tehničnih pripomočkov za paraplegike, izdelkov, ki nastanejo v drugih dejavnostih društva, in promocijskih izdelkov društva na preko po pošti ali preko spleta)

–                 G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (prodaja izdelkov, ki nastanejo v drugih dejavnostih društva, in promocijskih izdelkov društva na terenu ali od vrat do vrat)

–                 H49.320 Obratovanje taksijev (organizacija in izvajanje prevozov za paraplegike)

–                 I55.201 Počitniški domovi in letovišča (nudenje nastanitev za paraplegike)

–                 I56.300 Strežba pijač (izvajanje gostinske dejavnosti na javnih prireditvah društva)

–                 J58.110 Izdajanje knjig (izdajanje knjig in podobnih publikacij povezanih z namenom in cilji društva)

–                 J58.130 Izdajanje časopisov (izdajanje časopisov in podobne periodike povezane z namenom in cilji društva)

–                 J58.140 Izdajanje revij in druge periodike (izdajanje revij in podobne periodike povezane z namenom in cilji društva)

–                 J58.190 Drugo založništvo (izdajanje voščilnic in drugega tiskanega gradiva povezanega z namenom in cilji društva)

–                 L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (oddajanje lastnega ali najetega prostora za namene boljše izkoriščenosti sredstev društva)

–                 M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora (oddajanje površin za namene boljše izkoriščenosti sredstev društva in za potrebe sponzorstev kot načina financiranja društva)

–                 N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup (izposoja motornih vozil, prirejenih za paraplegike)

–                 N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup (izposoja različnih izdelkov, prirejenih za paraplegike, za hišno ali osebno rabo)

–                 N78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve (pomoč paraplegikom pri iskanju zaposlitve in delodajalcem pri iskanju delavcev)

–                 N79.110 Dejavnost potovalnih agencij (nudenje izletov kot družbene in socialne dejavnosti za paraplegike in počitnic primernih za paraplegike)

–                 N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj (organizacija izletov kot družbene in socialne dejavnosti za paraplegike in počitnic primernih za paraplegike)

–                 N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti (organizacija prevozov, nastanitev in podobno za paraplegike)

–                 P82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (organizacija javnih prireditev)

–                 P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije (organizacija izobraževalnih dogodkov s področja športa v povezavi z namenom in cilji društva)

–                 P85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti (organizacija izobraževalnih dogodkov s področja umetnosti v povezavi z namenom in cilji društva)

–                 P85.590 Drugo nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (organizacija izobraževalnih dogodkov povezanih z namenom in cilji društva)

–                 Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb

–                 P88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe (izvajanje dejavnosti socialnega varstva za paraplegike)

–                 R90.030 Umetniško ustvarjanje (izdelovanje različnih umetniških in avtorskih izdelkov v drugih dejavnostih društva)

–                 R92.002 Prirejanje iger na srečo razen v igralnicah (prirejanje klasičnih iger na srečo na javnih prireditvah društva in kot način zbiranja sredstev za delovanje društva)

–                 R93.190 Druge športne dejavnosti (organizacija športnih dogodkov za paraplegike)

–                 R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (organizacija družbenih ali razvedrilnih dogodkov za paraplegike)

–                 S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (različne storitvene dejavnosti za paraplegike)

II.            POGOJI ZA ČLANSTVO, NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV
7.   člen

(pogoji za članstvo v društvu)

(1)        Redna članica oziroma redni član društva (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka fizična oseba, ki:
–                 po utrpeli poškodbi ali obolenju hrbtenjače izpolnjuje naslednje pogoje:

1.    Okvara ali obolenje hrbtenjače je popolno ali nepopolno, odraža pa se s klinično sliko parapreze ali paraplegije oziroma tetrapareze ali tetraplegije

2.    Trajna gibalna oviranost zaradi posledic okvare ali obolenja hrbtenjače, ki onemogoča obvladovanje daljših razdalj brez uporabe invalidskega vozička,

3.    Pridružene so motnje zaznave za povrhnjo in globoko senzibiliteto, ki so lahko izražene kot popolna izguba zaznave ali delna izguba zaznave (dotik, bolečina, vibracija, temperatura, položaj in gibanje sklepov),

4.    Možni so ostali pridruženi simptomi okvare ali obolenja hrbtenjače kot so: spastičnost, centralno pogojeni bolečinski sindromi, simptomi avtonomne disrefleksije, motnje križničnih funkcij (nevrogeni mehur ali črevo, motnje spolnih funkcij).

–                 ima stalno ali začasno bivališče na območju občine, v kateri društvo deluje,

–                 v zadnjih petih letih ni bila izključena iz društva,

–                 ni član kakšnega drugega društva, ki je redni član Zveze paraplegikov Slovenije,

–                 izpolni pristopno izjavo s svojimi podatki, na kateri izrazi voljo postati član društva in s katero se zaveže delovati po statutu društva in

–                 plača članarino.
(2)        Oseba, ki želi postati član društva, posreduje izpolnjeno in podpisano pristopno izjavo ter dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena predsednici oziroma predsedniku društva (v nadaljevanju predsednik) ali Zvezi paraplegikov Slovenije, da ta društvu vnaprej poda mnenje o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za članstvo.
(3)        Če se v društvo želi včlaniti mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše njeno pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Če se želi v društvo včlaniti mladoletna oseba od sedmega do dopolnjenega 15-ega leta starosti, njen zakoniti zastopnik o tem poda pisno soglasje.
(4)        Če je kandidat za člana pristopno izjavo in dokazila posredoval predsedniku, ta za mnenje o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za članstvo zaprosi Zvezo paraplegikov Slovenije ali sam zagotovi, da te pogoje preveri zdravnik specialist, ki deluje v osrednjem nacionalnem zdravstvenem zavodu za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo bolnikov s funkcijsko in delovno oviranostjo (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča).
(5)        Predsednik na podlagi presoje izpolnjevanja pogojev za članstvo v društvu sprejme sklep o sprejetju ali o zavrnitvi v članstvo ter ga posreduje Zvezi paraplegikov Slovenije za potrebe vpisa v register članov društva in za obveščanje kandidata za člana o odločitvi. Predsednik skupaj s sklepom posreduje za potrebe hrambe tudi pristopno izjavo, dokazila o izpolnjevanju pogojev za članstvo in mnenje zdravnika, če Zveza paraplegikov Slovenije s temi dokumenti še ne razpolaga.
(6)        Predsednik sprejme in posreduje Zvezi paraplegikov Slovenije sklep o sprejetju ali o zavrnitvi v članstvo v sledečih rokih:
–                 če osebno prejme mnenje Zveze paraplegikov Slovenije o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev in osnutek sklepa na seji njenega organa: v času takšne seje ali takoj po njej,

–                 če društvo prejme mnenje Zveze paraplegikov Slovenije o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev in osnutek sklepa po pošti ali če ga slednja izroči delavcu društva, ki je prisoten na seji njenega organa z namenom, da ga ta nato izroči predsedniku: v 14 dneh od kar društvo ali takšen delavec društva prejme mnenje.
(7)        Če predsednik za mnenje o izpolnjevanju zdravstvenih pogojev za članstvo ne zaprosi Zveze paraplegikov Slovenije, ji posreduje sprejet sklep o sprejetju ali o zavrnitvi v članstvo v roku treh mesecev, od kar društvo oziroma predsednik prejme pristopno izjavo in dokazila o izpolnjevanju pogojev za članstvo.

8.   člen
(pravice in obveznosti članov)

(1)        Pravice članov društva so:
–                 da volijo in so izvoljeni ali imenovani v organe društva,

–                 da aktivno sodelujejo pri upravljanju društva,

–                 da dajejo predloge in pobude organom društva,

–                 da sodelujejo v dejavnostih društva,

–                 da prejmejo člansko izkaznico,

–                 da prejemajo od društva ustrezno podporo, pomoč in ugodnosti v skladu z zmožnostmi društva,

–                 da so obveščeni o dejavnostih društva in delu njegovih organov.
(2)        Obveznosti članov so:
–                 da delujejo po tem statutu in drugih aktih društva,

–                 da spoštujejo sklepe organov društva,

–                 da prispevajo k namenu in ciljem društva ter, da delujejo v njegovem interesu,

–                 da sodelujejo pri upravljanju društva in pri volitvah organov društva,

–                 da redno plačujejo članarino,

–                 da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do društva,

–                 da vzpodbujajo druge člane v premagovanju invalidnosti in izmenjujejo pridobljene življenjske izkušnje o invalidnosti,

–                 da varujejo premoženje in ugled društva,

–                 da društvu ali Zvezi paraplegikov Slovenije sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov,

–                 da društvo obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.
(3)        Mladoletni član društva ima enake pravice in obveznosti kot ostali člani, nima pa pravice voliti ali biti izvoljen ali imenovan v organe društva. Člana do dopolnjenega 15-ega leta starosti pri delovanju v društvu zastopajo njihovi zakoniti zastopniki.

9.   člen

(prenehanje članstva)

(1)        Članstvo v društvu preneha:
–                 z izstopom,

–                 s črtanjem,

–                 z izključitvijo.
(2)        Član izstopi iz društva, tako da društvu posreduje pisno izjavo o izstopu.
(3)        Člana predsednik z ugotovitvenim sklepom črta iz društva če:
–                 kljub opominu ne plača članarine in če je bil v opominu opozorjen na posledice neplačila ali

–                 se ugotovi, da je umrl.
(4)        Člana se lahko izključi iz društva, če se ugotovi:
–                 da ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev za članstvo v društvu (1. alineja prvega odstavka 7. člena tega statuta) ali

–                 da je kršil določbe statuta ali drugih aktov društva ali

–                 da je kršil sklepe organov društva ali

–                 da je deloval v nasprotju z interesom društva ali

–                 da je okrnil ugled društva ali

–                 da je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil društvu večjo škodo.

10.člen
(častni člani)

(1)        Društvo ima častne člane, ki jih imenuje zbor članov na predlog predsednika ali upravnega odbora. Častnemu članu se podeli listina častnega člana društva.
(2)        Častni član lahko postane fizična oseba, ki ima posebne zasluge pri delu ali razvoju društva ali pri doseganju njegovega namena ali ciljev.
(3)        Častni člani lahko dajejo mnenja in priporočila k delu društva in so lahko vabljeni na seje zbora članov, kjer imajo pravico razpravljati, ne morejo pa glasovati.
(4)        Častni člani, ki niso tudi redni člani, nimajo pravic in obveznosti kot redni člani društva.
(5)        Oseba preneha biti častni član društva:
–                 če se takšnemu nazivu odpove,

–                 če umre ali

–                 če se ji naziv odvzame, ker je s svojim delovanjem okrnila ugled društva ali ker je s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročila ali bi lahko povzročila društvu večjo škodo.

III.           UPRAVLJANJE DRUŠTVA
11.člen
(organi društva)

(1)        Organi društva so:
–                 zbor članov,

–                 upravni odbor,

–                 predsednik,

–                 namestnica oziroma namestnik predsednika (v nadaljevanju namestnik predsednika),

–                 nadzorni odbor.
(2)        Seje kolektivnih organov društva se lahko izvedejo s srečanjem članov v živo ali korespondenčno ob pomoči internetnih ali komunikacijskih omrežij. Korespondenčna seja se skliče in izvede ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s srečanjem članov v živo.

12.člen
(zbor članov)

(1)        Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi redni člani.
(2)        Naloge in pristojnosti zbora članov so:
–                 sprejema in spreminja statut društva,

–                 sprejema in spreminja druge splošne akte društva, če za to ne pooblasti upravnega odbora,

–                 na predlog upravnega odbora sprejema letno poročilo,

–                 na predlog upravnega odbora sprejema programe dela in strategije delovanja,

–                 daje drugim organom društva smernice za delovanje,

–                 sprejema izhodišča za delovanje društva in smernice za delo organov društva,

–                 voli oziroma imenuje in razrešuje predsednika, namestnika predsednika, člane upravnega odbora in nadzornega odbora,

–                 voli oziroma imenuje in nadomestne člane nadzornega odbora,

–                 voli oziroma imenuje in razrešuje tajnika,

–                 voli oziroma imenuje in razrešuje blagajnika,

–                 odloča o pritožbah zoper odločitve predsednika, namestnika predsednika in drugih organov društva, če statut ne določa drugače,

–                 odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije,

–                 odloča o razpolaganju društva z nepremičninami, razen o sklepanju najemnih pogodb,

–                 podeljuje priznanja društva,

–                 določa višino članarine,

–                 odloča o prenehanju društva,

–                 odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov društva in

–                 odloča o drugih najpomembnejših zadevah za društvo.
(3)        Zbor članov skliče in vodi predsednik najmanj enkrat letno za potrebe sprejetja letnega poročila, mora pa ga kadarkoli sklicati, če je to v interesu društva, če to zahteva ena petina članov, upravni odbor ali nadzorni odbora in pri tem slednji zatrjuje, da je ugotovil hujše kršitve pri delovanju društva. Če predsednik na podlagi takšne zahteve ne skliče zbora članov na način, da ta zaseda v 30 dneh od prejetja zahteve, lahko sejo zbora članov skliče petina članov, upravni odbor ali nadzorni odbor, ki je sklic zahteval. Tako sklican zbor članov lahko sprejema samo sklepe, ki so bili predlagani že v sklicu.
(4)        Predsednik lahko za potrebe vodenja zbora članov določi člane društva, ki ju pomagajo pri vodenju zbora članov (npr. za štetje glasov, pisanje zapisnika, itd.)
(5)        Obvestilo o sklicu zbora članov se članu posreduje najmanj sedem dni pred sklicem na elektronski ali drug naslov, kot ga je ta sporočil društvu. Obvestilo mora vsebovati čas in kraj zbora članov, predviden dnevni red in ustrezna gradiva, potrebna za odločanje. Ne glede na prejšnji stavek, se v sklicu lahko navede, da so gradiva na voljo na spletni strani društva ali v prostorih društva.
(6)        Če ni drugače določeno, zbor članov veljavno odloča, če je prisotna vsaj polovica članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov. V kolikor zbor članov ni sklepčen, ker je prisotnih manj kot polovica članov, se seja nadaljuje čez pol ure in v tem primeru zbor članov lahko odloča, če je prisotnih najmanj 10 članov.
(7)        Ne glede na šesti odstavek tega člena zbor članov odloča o spremembi statuta z dvotretjinsko večino prisotnih članov in o prenehanju društva z dvotretjinsko večino vseh članov.
(8)        Glasovanje na zboru članov je javno, če zbor članov ne določi drugače. Volitve organov društva so tajne, če zbor članov ne določi drugače.
(9)        O delu zbora članov in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik, za izdelavo katerega je zadolžen predsednik.

13.člen
(upravni odbor)

(1)        Upravni odbor je izvršilni organ društva in ima sledeče naloge in pristojnosti:
–                 skrbi za uresničevanje namena in ciljev društva in za izvajanje dejavnosti društva,

–                 pripravlja predloge sprememb statuta in drugih splošnih aktov društva in jih da v sprejem zboru članov,

–                 sprejema in spreminja splošne akte, ki urejajo opravljanje dela v društvu in splošne akte, za katere ga pooblasti zbor članov,

–                 pripravi predlog letnega poročila in ga da v sprejem zboru članov,

–                 pripravi predloge programov dela in strategij delovanja in jih da v sprejem zboru članov,

–                 o svojem delu poroča zboru članov,

–                 vodi dokumentacijo društva,

–                 imenuje zastopnike društva v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih telesih, v organih Zveze paraplegikov Slovenije in drugih združenjih, katerih član je društvo,

–                 ustanavlja in ukinja sekcije društva, ki združujejo člane s podobnimi interesi,

–                 ustanavlja in ukinja komisije ali delovne skupine, kot način dela v društvu, ki lahko opravljajo določene naloge iz pristojnosti upravnega odbora,

–                 vodi kadrovsko politiko,

–                 objavlja razpise za nove delavcev,

–                 izbira delavce društva,

–                 odloča o sklepanju pogodb z delavci društva in o njihovi vsebini,

–                 nastopa v imenu društva kot delodajalca v razmerjih z delavci društva in usklajuje njihovo delo,

–                 odloča o prekinitvi pogodb z delavci društva,

–                 odloča o pritožbah zoper odločitve predsednika o zavrnitvi članstva v društvu,

–                 obravnava poročila o izvajanju nadzora in sprejema ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti,

–                 odloča s spremembi poslovnega naslova znotraj sedeža društva,

–                 skrbi za finančno in materialno poslovanje društva in

–                 opravlja druge naloge, ki izhajajo iz splošnih aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov.
(2)        Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih svojih nalog pooblasti svojega člana ali več članov. Upravni odbor je pri svojem delu vezan na smernice zbora članov.
(3)        Upravni odbor ima devet ali enajst članov, ki jih izmed članov društva izvoli zbor članov. Zbor članov določi število članov upravnega odbora glede na potrebe društva.
(4)        Člani upravnega odbora znotraj kvote iz prejšnjega odstavka tega člena so po svoji funkciji predsednik, namestnik predsednika, blagajnik in tajnik. Predsednik je po svojo funkciji tudi predsednik upravnega odbora.
(5)        Mandat člana upravnega odbora, ki ni član po svoji funkciji, traja štiri leta, po poteku katerega je lahko ista oseba ponovna izvoljena ali imenovana na to mesto.
(6)        Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora glede na potrebe društva, najmanj pa štirikrat letno, od tega enkrat za potrebe priprave predloga letnega poročila. Predsednik upravnega odbora mora sklicati upravni odbora, če je to v interesu društva ali če to zahteva tretjina članov upravnega odbora. Če predsednik upravnega odbora na podlagi takšne zahteve ne skliče na način, da ta zaseda najkasneje v 30 dneh od prejetja zahteve, lahko upravni odbor skliče tretjina članov upravnega odbora, ki je sklic zahtevala. Tako sklican upravni odbor lahko sprejema samo sklepe, ki so bili predlagani že v sklicu.
(7)        Obvestilo o sklicu upravnega odbora se članu upravnega odbora posreduje najmanj pet dni pred sejo upravnega odbora na elektronski ali drug naslov, kot ga je ta sporočil društvu. Obvestilo mora vsebovati čas in kraj seje upravnega odbora, predviden dnevni red in gradiva potrebna za odločanje.
(8)        Če ni drugače določeno, upravni odbor veljavno odloča, če je prisotna več kot polovica članov upravnega odbora, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje večina na seji upravnega odbora prisotnih članov. Če se član upravnega odbora iz upravičenih razlogov ne more udeležiti posamezne seje upravnega odbora, lahko za udeležbo in odločanje na njej pisno pooblasti drugega člana upravnega odbora. Posamezen član upravnega odbora lahko na seji zastopa samo še enega člana upravnega odbora. Upravni odbor lahko v svoje delo vključuje tudi zunanje strokovnjake, ki nimajo pravice glasovanja.
(9)        Mandat člana upravnega odbora lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali zaradi delovanja v nasprotju z interesi društva.
(10)     O delu upravnega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je zadolžen predsednik upravnega odbora.
(11)     Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov.

14.člen
(predsednik društva)

(1)        Predsednik je zastopnik društva in ima sledeče naloge in pristojnosti:
–                 samostojno in neomejeno zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v Sloveniji in v tujini,

–                 je odredbodajalec pri materialnem in finančnem poslovanju ter podpisnik materialnih in finančnih listin,

–                 skrbi za izvrševanje programa dela,

–                 opravlja posle rednega poslovanja,

–                 sklicuje in vodi zbor članov,

–                 sklicuje in vodi upravni odbor,

–                 nastopa v imenu društva kot delodajalca v razmerjih z delavci društva in usklajuje njihovo delo,

–                 vodi postopke včlanjevanja v društvo,

–                 v imenu društva sodeluje z občinskimi in upravnimi organi glede družbenega, socialnega, ekonomskega in zdravstvenega položaja paraplegikov,

–                 vodi in sprejema zunanje delegacije in predstavnike,

–                 lahko zadrži sklep upravnega odbora, če meni, da ni skladen z zakonom, splošnimi akti društva ali sklepi zbora članov in ga v odločitev predloži zboru članov,

–                 poroča upravnemu odboru in zboru članov o svojem delu in

–                 opravlja druge naloge, ki izhajajo iz splošnih aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov ali izvršni odbor.
(2)        Predsednik je pri svojem delu vezan na smernice zbora članov in navodila upravnega odbora.
(3)        Predsednik lahko za izvajanje posameznih svojih nalog pooblasti drugega člana upravnega odbora ali delavca društva.
(4)        Predsednika za mandatno dobo štirih let izvoli zbor članov izmed svojih članov, pri čemer je lahko ista oseba ponovno izvoljena ali imenovana na to mesto.
(5)        Mandat predsedniku lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi s pisno izjavo in z odpovednim rokom najmanj deset dni ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali zaradi delovanja v nasprotju z interesi društva.
(6)        Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu z zakonom, tem statutom in splošnimi akti društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.
(7)        V pravnih razmerjih med društvom in predsednikom društvo zastopa namestnik predsednika, če tega ni, pa predsednika nadzornega odbora.

15.člen
(namestnik predsednika)

(1)        Namestnik predsednika nadomešča predsednika in opravlja njegove naloge v primeru odsotnosti predsednika, njegove nezmožnosti za delo ali na podlagi njegovega pooblastila. Pri svojem delu namestnik predsednika spoštuje obveznosti, ki veljajo za predsednika.
(2)        Namestnika predsednika za mandatno dobo štirih let izvoli zbor članov izmed svojih članov, po poteku katere je lahko ista oseba ponovno izvoljen ali imenovana na to mesto.
(3)        Mandat namestniku predsednika lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali zaradi delovanja v nasprotju z interesi društva.
(4)        Namestnik predsednika je za svoje delo je odgovoren zboru članov in predsedniku.
16.člen
(tajnik)

(1)        Društvo ima lahko tajnika če tako odloči zbor članov, ki ni poseben organ društva, in ki opravlja strokovno tehnično in administrativnega delo, skrbi za koordinacijo med organi društva in opravlja druge naloge na podlagi splošnih aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži predsednik ali upravni odbor.
(2)        Tajnika izvoli zbor članov za mandatno dobo štirih let, po poteku katerega je lahko ista oseba ponovna izvoljena ali imenovana na to mesto.
(3)        Mandat tajnika lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali zaradi delovanja v nasprotju z interesi društva.
(4)        Za svoje delo je tajnik odgovoren zboru članov, upravnemu odboru in predsedniku.

17.člen
(blagajnik)

(1)        Društvo ima blagajnika, ki ni poseben organ društva, in ki opravlja blagajniško poslovanje, skrbi za evidence o gotovinskih sredstvih društva in opravlja druge naloge na podlagi splošnih aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži predsednik ali upravni odbor.
(2)        Blagajnika izvoli zbor članov za mandatno dobo štirih let, po poteku katerega je lahko ista oseba ponovna izvoljena ali imenovan na to mesto.
(3)        Mandat blagajnika lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali zaradi delovanja v nasprotju z interesi društva.
(4)        Za svoje delo je blagajnik odgovoren zboru članov, upravnemu odboru in predsedniku.

18.člen
(nadzorni odbor)

(1)        Nadzorni odbor je nadzorni in disciplinski organ društva.
(2)        Nadzorni odbor ima sledeče naloge in pristojnosti:
–                 izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim poslovanjem društva,

–                 spremlja in nadzira delo predsednika, namestnika predsednika in upravnega odbora,

–                 nadzoruje izvajanje programov, projektov in dejavnosti društva in v tem okviru tudi izvajanje posebnih socialnih programov,

–                 nadzoruje izvajanje statuta, splošnih aktov društva in sklepov organov društva,

–                 nadzoruje, ali društvo upravlja s svojimi sredstvi in lastnino kot dober gospodar,

–                 nadzoruje obveščanje članov ter uresničevanje drugih pravic in interesov članov,

–                 ugotavlja, ali letno poročilo društva obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva, ter o tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila,

–                 ugotavlja, ali poslovne knjige in letno poročilo društva omogočajo ocenjevanje, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev društva oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu, in ugotavlja, ali se je presežek porabil za te namene, ter o vsem tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila,

–                 lahko zahteva sklic zbora članov v primeru, da ugotovi hujše kršitve pri delovanju društva,

–                 zaradi nevestnega dela predsednika, namestnika predsednika ali članov upravnega odbora predlaga zboru članov njihovo razrešitev,

–                 ugotavlja ali so člani društva kršili določbe tega statuta ali splošnih aktov društva, sklepe organov društva, delovali v nasprotju z interesom društva, okrnili ugled društva, povzročil ali bi lahko povzročil večjo škodo društvu,

–                 v primeru ugotovljenih kršitev iz prejšnje alineje članu glede na težo in okoliščine izreka sankcije: opomin, javni opomin, prepoved opravljanja funkcije v društvi za največ štiri leta ali izključitev,

–                 poroča drugim organom društva o svojem delu in

–                 odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov društva.
(3)        Organi in delavci društva morajo nadzornemu odboru za namene izvajanja njegovih nalog omogočiti vpogled v dokumentacijo društva in njeno reproduciranje.
(4)        Nadzorni odbor prične s postopkom ugotavljanja kršitve člana, ki je lahko podlaga za izrek sankcije, na podlagi pisnega predloga drugega člana ali organa društva, ali če sam ugotovi sum, da je bila storjena kršitev. Pred izrekom sankcije mora nadzorni odbor članu, zoper katerega se vodi postopek, omogočiti zagovor. Podrobnejši postopek ugotavljanja kršitev in izrekanja sankcij se lahko uredi s posebnim splošnim aktom, ki ga sprejme zbor članov.
(5)        Nadzorni odbor ima tri člane in dva nadomestna , ki jih vse izmed članov društva izvoli ali imenuje zbor članov za mandatno dobo štirih let, po poteku katere je lahko ista oseba ponovna izvoljena ali imenovana na to mesto.
(6)        Član nadzorna odbora ne more biti član upravnega odbora ali oseba, ki za društvo opravlja računovodske ali materialno-finančne storitve. Član nadzornega odbora ne more sodelovati in glasovati v postopku ugotavljanja kršitev in izrekanja sankcij, ki se nanašajo nanj.
(7)        Član nadzornega odbora, ki na volitvah prejme najvišje število glasov, je predsednik nadzornega odbora. Če so bili člani nadzornega odbora v skladu s tem statutom imenovani brez volitev, predsednika nadzornega odbora izvolijo člani nadzornega odbora izmed sebe.
(8)        Predsednik nadzornega odbora sklicuje in vodi seje nadzornega odbora glede na potrebe društva, najmanj pa enkrat letno za potrebe izvedbe notranjega nadzora pred sprejetjem letnega poročila. Predsednik nadzornega odbora mora sklicati sejo nadzornega odbora, če je to v interesu društva ali če to zahteva en član nadzornega odbora. Če predsednik nadzornega odbora na podlagi takšne zahteve nadzornega odbora ne skliče na način, da ta zaseda najkasneje v 30 dneh od prejetja zahteve, lahko nadzorni odbor skliče član nadzornega odbora, ki je sklic zahteval. Tako sklican nadzorni odbor lahko odloča samo o zadevah, za katere je bil sklican, in sprejema samo sklepe, ki so bili predlagani že v sklicu.
(9)        Obvestilo o sklicu nadzornega odbora se članu nadzornega odbora posreduje najmanj sedem dni pred sejo nadzornega odbora na elektronski ali drug naslov, kot ga je ta sporočil društvu. Obvestilo mora vsebovati čas in kraj seje nadzornega odbora, predviden dnevni red in gradiva potrebna za odločanje.
(10)     Če ni drugače določeno, nadzorni odbor veljavno odloča, če je prisotnih več kot polovica članov nadzornega odbora, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje večina na seji prisotnih članov nadzornega odbora. Če se član nadzornega odbora iz upravičenih razlogov ne more udeležiti posamezne seje nadzornega odbora, lahko za udeležbo in odločanje na njej pisno pooblasti nadomestnega člana nadzornega odbora. Nadzorni odbor lahko v svoje delo vključuje tudi zunanje strokovnjake, ki nimajo pravice glasovanja.
(11)     Mandat članu nadzornega odbora lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam odstopi ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov društva ali zaradi delovanja v nasprotju z interesi društva.
(12)     O delu nadzornega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik, za izdelavo katerega je zadolžen predsednik nadzornega odbora.
(13)     Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren zboru članov.

19.člen
(volitve in nadomestni člani)

(1) Če je pri volitvah članov upravnega odbora, tajnika, blagajnika, predsednika ali namestnika predsednikaštevilo kandidatov manjše ali enako kot število mest, na katere se kandidira, se volitve ne izvedejo, temveč vsak kandidat zasede mesto, na katerega kandidira. Zbor članov tem primeru sprejme ugotovitveni sklep o njihovem imenovanju.
(2) Če je pri volitvah članov upravnega odbora, tajnika, blagajnika, predsednika ali namestnika predsednikaštevilo kandidatov višje kot število mest, na katere se kandidira, se kandidati do samih volitev lahko med seboj dogovorijo kdo od njih bo zasedel mesto, na katerega kandirajo. Če do takšnega dogovora pride, se volitve ne izvedejo, temveč zbor članov sprejme ugotovitveni sklep o njihovem imenovanju. Če do takšnega dogovora ne pride, se izvedejo volitve, na podlagi kateri je izvoljen kandidat ali kandidati, ki prejmejo najvišje število glasov. V primeru enakega števila glasov med dvema ali več kandidati, ki še zadošča za izvolitev, se glasovanje ponovi samo med temi kandidati.
(3) Če je pri volitvah članov nadzornega odboraštevilo kandidatov manjše ali enako številu članov tega organa, brez upoštevanja nadomestnih članov, se volitve ne izvedejo, temveč vsi kandidati zasedejo mesta, na katerega kandidirajo. Zbor članov tem primeru sprejme ugotovitveni sklep o njihovem imenovanju.
(4) Če je pri volitvah članov nadzornega odbora število kandidatov za člane nadzornega odbora višje kot število članov nadzornega odbora, brez upoštevanja nadomestnih članov, se kandidati lahko do samih volitev med seboj dogovorijo kdo od njih bodo člani in kdo nadomestni člani nadzornega odbora. Če do takšnega dogovora pride, se volitve ne izvedejo, temveč zbor članov sprejme ugotovitveni sklep o njihovem imenovanju. Če do takšnega dogovora ne pride, se izvedejo volitve, na podlagi katerih postanejo člani nadzornega odbora trije kandidati, ki prejmejo najvišje število glasov, kandidata, ki prejmeta četrto in peto najvišje število glasov, pa postaneta nadomestna člana nadzornega odbora. V primeru enakega števila glasov med dvema ali več kandidati, ki še zadošča za izvolitev, se glasovanje ponovi samo med temi kandidati.
(5) Če predsedniku, članu upravnega odbora ali nadzornega odbora preneha mandat preden je na to mesto izvoljena ali imenovana nova oseba, se njegov mandat podaljša do izvolitve novega predsednika oziroma novih članov teh organov, a največ za šest mesecev.
(6) Če predsedniku preneha mandat več kot eno leto pred koncem mandata, zbor članov izvoli novega predsednika za mandatno dobo, dokler bi trajal mandat predsednika, ki ga je ta nadomestil. Do izvolitve novega predsednika njegove naloge opravlja namestnik predsednika. Če predsedniku preneha mandat manj kot eno leto koncem mandat, njegove naloge prevzame namestnik predsednika in se volitve novega predsednika ne izvedejo, če namestnik predsednika ne odloči drugače.
(7) Če članu nadzornega odbora predčasno preneha mandat, ga nadomesti nadomestni član. Mandat takšnega nadomestnega člana traja, dokler bi trajal mandat člana, ki ga je ta nadomestil.

IV.          ORGANIZACIJA IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
20.člen
(zagotavljanje javnosti delovanja)

(1)        Delo društva in njegovih organov je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva ob upoštevanju omejitev glede varstva osebnih podatkov. O zahtevi po vpogledu v finančno in materialno dokumentacijo društva odloči upravni odbor.
(2)        Društvo zagotavlja javnost svojega dela tako, da svoje člane obvešča o svojem delovanju, jim omogoča vpogled v zapisnike organov ter objavlja letna in druga poročila.
(3)        Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu preko lastnih medijev, preko sredstev javnega obveščanja in tako, da novinarje vabi na seje organov društva
(4)        Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik.

21.člen
(viri financiranja, ravnanje s premoženjem in poraba presežka)
(1)        Viri financiranja društva so:
–                 članarina,

–                 prispevki Zveze paraplegikov Slovenije,

–                 prihodki iz naslova materialnih pravic, licenc in koncesij,

–                 prihodki iz naslova nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti društva,

–                 prostovoljni prispevki, dotacije, darila, dediščine in volila,

–                 prispevki sponzorjev in donatorjev,

–                 sredstva Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in drugih fundacij,

–                 proračunska in druga javna sredstva in

–                 drugi prihodki, v skladu z zakonom.
(2)        Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu. Začasne prilive sredstev, ki jih društvo ne more uporabiti za uresničevanje svojih programov, se nalagajo izključno v banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje.
(3)        Društvo upravlja s svojimi sredstvi in lastnino kot dober gospodar.
(4)        Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
22.člen
(zagotavljanje podatkov o poslovanju)

(1)        Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ga je določilo s posebnim splošnim aktom, ki mora biti skladen z zakonom in računovodskimi standardi za društva in za invalidske organizacije.
(2)        Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti društvo vodi in izkazuje ločeno, skladno z zakonom in računovodskimi standardi za društva in za invalidske organizacije. Finančna dokumentacija društva za planiranje, finančno poslovanje in letno poročanje je sestavljena tako, da so posebej razvidni finančni viri, stroški za delovanje, za izvajanje posebnih socialnih programov in za naložbe.

23.člen
(višina prejemkov iz dela)

Osebni prejemki iz naslova delovanja posameznikov v društvu so določeni v posebnem splošnem aktu društva in ne smejo biti višji, kot je to določeno z zakoni in s kolektivno pogodbo za področje zdravstva in socialnega varstva.

V.            NAČINI PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V TEM PRIMERU
24.člen
(prenehanje društva)

(1)        Društvo lahko preneha:
–                 po volji članov,

–                 s spojitvijo ali pripojitvijo,

–                 s stečajem,

–                 na podlagi sodne odločbe ali

–                 po samem zakonu, če dejansko preneha delovati.
(2)        Društvo preneha po volji članov, če tako odloči zbor članov z dvotretjinsko večino vseh članov. Po poravnavi vseh obveznosti in po vračilo neporabljenih proračunskih sredstev se preostalo premoženje društva prenese na Zvezo paraplegikov Slovenije.

VI.          KONČNA IN PREHODNE DOLOČBE

25.člen
(prenehanje veljavnosti in uporaba statuta)

(1)        Ta statut prične veljati z dnem njegovega sprejema, uporabljati pa se začne, ko pristojni organ potrdi njegovo skladnost z zakonom.
(2)        S sprejemom tega statuta preneha veljati statut Društva paraplegikov Gorenjske z dne 2.4.2003, ki se uporablja še do začetka uporabe tega statuta.

26.člen
(delo organov društva)

Organi društva, določeni v statutu društva iz drugega odstavka prejšnjega člena tega statuta, po začetku uporabe tega statuta nadaljujejo s svojim delom v skladu s tem statuta. V primeru, da ta statut takšnega organa oziroma položaja v društvu ne predvideva več, ta nadaljuje s svojim delom v skladu s tem statutom do izteka mandata.

27.člen
(sprememba statuta za potrebe registracije sprememb)

(1)        Ne glede na določbe tega statuta o pristojnosti za odločanje o spremembah statuta in ne glede na določbe tega statuta o pričetku njegove uporabe, lahko v postopku registracije spremembe tega statuta sprejme njegove spremembe upravni odbor, razen če gre za spremembo določb, ki zajemajo vsebine opredeljene v prvem odst. 9. člena Zakona o društvih – ZDru-1, ko spremembe sprejme zbor članov.
(2)        Upravni odbor ali zbor članov lahko spremembe iz prejšnjega odstavka tega člena sprejmeta na korespondenčni seji z uporabo telefona ali internetno-komunikacijskih orodij ob smiselni uporabi določb tega statuta o delovanju upravnega odbora oziroma zbora članov.

28.člen
(ohranitev položaja obstoječih članov)

Ne glede na 1. alinejo četrtega odstavka 9. člen tega statuta, člana društva, ki ima tak položaj ob sprejetju tega statuta in ki ne izpolnjuje zdravstvenih pogojev za članstvo v društvu, kot jih določa ta statut, ni mogoče iz tega razloga izključiti iz društva.

V Kranju, 23.3.2015

Predsednik društva:

Peter Robnik

 

It's only fair to share...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin