PRAVILNIK O IZPLAČILU POTNIH STROŠKOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1.    člen
Ta pravilnik ureja kriterije in način povračila potnih stroškov, ki so jih imeli člani Društva paraplegikov Gorenjske (v nadaljevanju: Društvo) v zvezi z delom v Društvu ali udeležbi na programih Društva.

 

2.    člen
Za povračilo potnih stroškov se štejejo:

povračilo stroškov za prevoz z javnimi prevoznimi sredstvi,
povračilo stroškov za prevoz z lastnim prevoznim sredstvom,
povračilo stroškov za prevoz z drugim prevoznim sredstvom,
povračilo stroškov za cestnino in parkiranje,
povračilo stroškov za prehrano (dnevnica),
povračilo stroškov za prenočevanje,
povračilo stroškov za nastop na mednarodnih tekmovanjih
povračilo drugih stroškov, povezanih s potovanjem.
3.    člen
Osnova za izračun potnih stroškov je Navodilo za izplačilo potnih stroškov Zveze paraplegikov Slovenije (v nadaljevanju:  navodilo ZPS).

 

4.    člen
Predložitev potnih stroškov v obračun blagajniku in odobritev izplačila s strani predsednika Društva je osnova za povračilo potnih stroškov.

 

5.    člen
Potni stroški za prevoz se povrnejo le v primeru, da Društvo ni moglo zagotoviti prevoza s kombijem, oziroma po predhodnem dogovoru.

 

6.    člen
Stroški cestnine se povrnejo le v primeru, da je možno izbrati le vožnjo po cesti, ki zahteva plačilo avtoceste.

 

II. POVRAČILA V ZVEZI Z DELOM V DRUŠTVU
7.    člen
Člani, ki za Društvo izvajajo določeno delo, so upravičeni do povračila potnih stroškov kot to določa navodilo ZPS razen v primeru, da je  zagotovljena brezplačna prehrana, prenočišče ali prevoz, članu Društva povrnitev teh stroškov ne pripada.

 

 

III. POVRAČILA V ZVEZI Z UDELEŽBO ČLANOV NA PROGRAMIH DPG

8.     člen
Programi Društva so posebni socialni programi zapisani v programu  Društva za tekoče leto.

 

9.     člen
Za udeležbo na programih so člani upravičeni do kilometrine ,ki jo s sklepom določi upravni odbor Društva po navodilih ZPS, za prevoz  enega člana, v primeru, da se na program pripeljejo sami, v primeru, da na program član pripelje enega ali več članov je za vsakega pripeljanega člana upravičen do dodatnih 20%.

enkrat tedensko samo za udeležbo na enem programu,
večkrat tedensko samo v primerih, če gre za udeležbo na programu, ki ga ni organiziralo Društvo in so na njega člani napoteni kot predstavniki Društva.
10.  člen
Za udeležbo na programih, ki jih organizira Društvo, člani niso upravičeni do izplačila dnevnic.

 

11.  člen
V primeru, ko so člani napoteni na program, ki ga izvaja drugo društvo, so upravičeni do izplačila dnevnice v primeru, da organizator ne zagotavlja nobene prehrane tako kot določa navodilo ZPS.

 

12. člen
V primeru, ko so člani napoteni na program, ki ga izvaja drugo društvo so upravičeni do izplačila dnevnice od 6-8ur kot določa navodilo ZPS v primeru, da organizator zagotavlja malico.

 

 

IV. POVRAČILA V ZVEZI Z UDELEŽBO ČLANOV NA MEDNARODNIH

TEKMOVANJIH

 

13.  člen
Članom se za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih izplača žepnina:

za udeležbo na paraolimpijskih igrah        200 EUR
za udeležbo na svetovnem prvenstvu       125 EUR
za udeležbo na evropskem prvenstvu         80 EUR
VI. KONČNE DOLOČBE

 

 

14. člen
Člani niso upravičeni do povračila potnih stroškov za udeležbo na letnih srečanjih vseh članov.

 

15. člen
Tako kot po tem pravilniku pripada izplačilo dnevnic članom, pripada tudi spremljevalcem, če so ti za pomoč in osebno nego članov neobhodno potrebni.

 

16. člen
V primeru potrebe Društva po zmanjšanju obsega finančnih sredstev, namenjenih za izplačilo potnih stroškov po tem pravilniku,  lahko upravni odbor Društva sprejme ustrezne ukrepe v smeri znižanja višine izplačanih potnih stroškov.

 

17.  člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati z dnem sprejetja na Zboru članov Društva.

 

 

 

 

 

V Kranju, dne 16.3.2017                                                                                 Predsednik Društva

Peter Robnik