OHRANJEVANJE ZDRAVJA

 

Za naše uporabnike je življenjskega pomena, da je poskrbljeno za zdravje in psiho-fizično kondicijo. V sklopu programa jim nudimo svetovanja, delavnice in predavanja na temo ohranjevanja zdravja. Organiziramo preventivne zdravniške preglede, ki jih izvajajo strokovno usposobljene osebe (merjenje krvnega tlaka, holesterola, sladkorja v krvi…).

 

ŠPORT IN REKREACIJA

 

V sklopu tega programa nudimo in izvajamo za uporabnike različne športne aktivnosti in panoge, ki so prilagojene uporabnikom. Športne panoge, ki se jih člani in nečlani lahko udeležujejo so: košarka na vozičkih, tenis, namizni tenis, kegljanje, streljanje, atletika, šah , smučanju, veslanje in kolesarjenje. V društvu imamo pet članov, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom invalidov, in sicer dve tekmovalki v namiznem tenisu, tekmovalka v veslanju in dva tekmovalca v državni reprezentanci v košarki na vozičkih.

 

PRILAGAJANJE OKOLJA

 

Z arhitektonskimi ovirami se naša populacija srečuje vsak dan, in to eni bolj, drugi manj. Tako se eni ne morejo ganiti iz stanovanja, spet drugi se borijo za odstranitev vseh ovir, ki nam preprečujejo neovirano gibanje v naši deželi. Lahko se pohvalimo, da smo v zadnjih letih zelo napredovali. Za nekaj članov smo pridobili dvigala za stanovanja, posredovali smo pri gradnji in preurejanju trgovin, lokalov, šol, ambulant…

Lahko povemo, da je za naš najprijaznejše mesto Radovljica, ki nam zna prisluhniti tudi z dejanji. Zelo jo dohitevata Škofja Loka in Bled, premika pa se tudi v Kranju in upamo, da bodo naše predloge začeli uresničevati tudi na Jesenicah in v Tržiču ter da se bodo prebudili tudi v ostalih 12-ih občinah. Naši člani živijo po vseh občinah in če jim prištejemo še druge kategorije invalidov, bi bili ti problemi lahko že povsod rešeni, a izgleda, da smo vsi skupaj premalo glasni.

 

PREVOZI INVALIDOV

 

Ker javni prevozi še vedno niso v celoti prilagojeni uporabnikom na invalidskih vozičkih in tudi sicer zaradi same fizične specifike uporabnikov, jim nudimo organizirane prilagojene prevoze s kombiniranim vozilom, ki je v lasti društva in je opremljen za prevoz uporabnikov na vozičkih. Uporabniki koristijo prevoze za namene udeležbe ostalih posebnih socialnih programov in tudi za obiske v zdravstvenih ustanovah, osebne opravke, udeležbo na obnovitveni rehabilitaciji ipd. Prevoze izvajamo tudi za nečlane v občini. Večina naših članov nima svojih lastnih vozil zaradi invalidnosti, starosti ali finančnega stanja.

 

KOMPENZACIJA INVALIDNOSTI

 

Na društvu deluje socialni referent, ki redno obiskuje uporabnike na njihovem domu in v domovih starejših občanov ter po potrebi rešuje socialne stiske. Referent se povezuje s socialnimi službami (CSD-ji) in socialno delavko Zveze paraplegikov Slovenije. Referent se udeležuje Supervizij in se tako dodatno usposablja za delo z uporabniki. Na društvu izvaja Intervizijo.

Poleg tega se uporabniki, ki potrebujejo strokovno pomoč pri prilagoditvi okolja v katerem živijo oz. se gibajo. (dvigala, dvižne ploščadi, dostopnost sanitarij, klančine ipd.). Strokovno pomoč uporabnikom nudi arhitekt, ki je zaposlen pri Zvezi paraplegikov Slovenije. Poskušamo pa se tudi aktivno udejstvovati in opozarjati na arhitekturne ovire in nepravilnosti javnega grajenega okolja v katerem živimo.

V sklopu programa nudimo uporabnikom svetovanje, strokovna predavanja in pomoč pri nakupu in doplačilu ustreznih pripomočkov.

 

IZOBRAŽEVANJE

 

Na področju izobraževanja se ne moremo preveč pohvaliti in to predvsem zaradi premajhnega števila mlajših članov, ki bi bili zainteresirani za dodatna izobraževanja, večina naše starejše populacije pa za te vrste izobraževanja ne kaže zanimanja. Tako smo do sedaj izvedli le dva tečaja računalništva, kar pa mislimo še nadaljevati, štirje naši člani obiskujejo tečaj likovnega upodabljanja in ena članica tečaj lepega izražanja. Na društvu smo pripravili tudi tri predavanja o ohranjevanju zdravja in načrtujemo tečaj o psihi v današnjem stresnem času. To pa bo gotovo za vse zanimivo.

 

INTERESNE DEJAVNOSTI

 

Ta program zagotavljamo za uporabnike, ki si želijo kakorkoli interesno udejstvovati in se ne morejo udeleževati ostalih posebnih socialnih programov. V sklopu tega programa izvajamo računalniške in jezikovne tečaje, delavnice, plesne tečaje, ročna dela za članice, izlete in medgeneracijska srečanja.

Programa se udeležujejo uporabniki, ki si želijo kulturno udejstvovati in izobraževati. V sklopu tega programa uporabnikom nudimo udeležbe na delavnicah, kolonijah, razstavah, recitalih, krožkih. Izvajamo likovne in literarne dejavnosti naših članov (pesništvo, pisateljstvo, razstave likovnih izdelkov, ročnih del).

 

Za vsak program je zadolžen referent na društvu. Strokovno pomoč nam nudi strokovna služba Zveze paraplegikov Slovenije (socialna delavka – strokovna delavka in strokovna sodelavka). Sodelujemo tudi s Centri za socialno delo, Domovi za starejše občane, območno enoto Zavoda RS za zaposlovanje. Izvajalci imajo različno izobrazbo, vsi pa so strokovno usposobljeni za delo, ki ga opravljajo.

Namen izvajanja vseh posebnih socialnih programov je nuditi uporabnikom kakovostno preživljanje prostega časa in nuditi pravilno in strokovno pomoč v vseh življenjskih situacijah. Cilji izvajanja programov so zadovoljni uporabniki in iz razgovora in evalvacije programov je razvidno, da so z izvajanji programov zadovoljni. Pri našem delu upoštevamo Kodeks etičnih načel in Zakon o varovanju osebnih podatkov.