Pravilnik o kompenziranju invalidnosti

Pravilnik o kompenziranju invalidnosti
Na podlagi 11. Člena Statuta Društva paraplegikov Gorenjske je na predlog upravnega odbora Društva paraplegikov Gorenjske Občni zbor Društva paraplegikov Gorenjske na svojem rednem 31. Občnem zboru dne 20.3.2013 sprejel naslednji :

 

 

PRAVILNIK
o kompenziranju invalidnosti

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen
Ta pravilnik ureja pravila o kompenziranju invalidnosti za člane Društva paraplegikov Gorenjske.

 

 

2. člen
Društvo nudi pomoč pri kompenzaciji invalidnosti ( v nadaljevanju KI) na podlagi pisne vloge prosilca, in sicer na lastno pobudo, na pobudo članov Društva ali na pobudo predsednika Društva.

 

 

3. člen
Prošnja o članu mora navajati dejansko socialno-ekonomsko stanje prosilca, aktivnost v Društvu, ipd. Prošnjo obravnava upravni odbor Društva (v nadaljevanju UO) na naslednji redni seji po dospelosti prošnje.

Vso korespondenco o vlogah vodi tajništvo Društva.
II. KRITERIJI ZA UGODITEV KOMPENZIRANJA INVALIDNOSTI

 

4. člen
Vsa namenska pomoč se mora porabiti za namen, za katerega je bila dodeljena.

 

 

5. člen
KI se lahko ugodi večkrat letno. Skupna vrednost KI v koledarskem letu ne sme presegati višine zneska, ki ga za koledarsko leto določi UO.

 

 

6. člen

Za KI lahko prosilec zaprosi v primeru, ko se znajde v stiski oz. ko ta pomoč pomeni dejansko KI, in sicer:

če si ne more zagotoviti medicinsko tehničnega pripomočka ali zdravljenja (če je le ta odobren s strani ZZZS in ga je potrebno doplačati);
če je predmet obravnave tehnični pripomoček namenjen uporabi informacijske tehnologije;
če ne more prilagoditi svojega bivalnega okolja,
če je predmet KI nakup vozila z avtomatskim menjalnikom, katerega vrednost ne presega 12.500,00 €;
če je predmet KI nakup kombiniranega vozila, katerega vrednost ne presega 18.000, 00€;
če je predmet KI predelava vozila (na ročno upravljanje, klančine, dvigala… );
izredna KI (nepredvidena stiska);
če se mu je zgodila nesreča, ki je povzročila poslabšanje življenjskih razmer.
7. člen

KI se lahko ugodi (v višini):
za vozilo, prilagoditev (do 250 €);
za prilagoditev bivalnega okolja (do 150 €);
za invalidski voziček (do 150 €);
za antidekubitusni TP in IKT, inkontinenčni material (do 50 €);
za nepredvidene stiske (do 100 €);
elementarne nesreče, razglašene s strani Vlade RS (po odločitvi UO).
8. člen
V izjemnih primerih lahko KI ugodi predsednik Društva, ki je pooblaščen s strani UO, in sicer v višini do 100 €.

 

 

9. člen
Za KI ob nakupu, predelavi vozila se članu lahko ugodi le vsakih šest (6) let, razen v primerih če je bilo motorno vozilo poškodovano v prometni nesreči za več kot 70% tržne vrednosti motornega vozila na dan nesreče .
Za prilagoditev bivalnega prostora se članu lahko ugodi KI le vsakih pet (5) let.
III. POSEBNE DOLOČBE

 

10. člen
Prosilce se obvesti o odločitvi UO..

 

Arhiv Društva vodi evidenco o ugodenih pomočeh.
11. člen
Praviloma se sklep UO realizira v 60 dneh v kolikor so sredstva za program KI zagotovljena s strani sofinancerja posebnega socialnega programa.

 

 

12. člen
Spremembe tega pravilnika sprejema UO.
IV. KONČNE DOLOČBE

 

13. člen
UO v programih dela za koledarsko leto določi višino KI na podlagi predloga komisije in jo po potrebi spreminja glede na finančno stanje Društva ter realizacijo finančnega plana v skladu s finančnimi možnostmi ter v skladu z Zakonom o dohodnini.

 

 

14. člen
Vse pritožbe se rešujejo na podlagi Pravilnika o pritožbenem postopku Društva.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta Pravilnik, preneha veljati Pravilnik o socialnih pomočeh, ki je bil veljaven do sedaj in sprejet 14.6.2010.
Peter ROBNIK
Predsednik Društva

V Kranju, 20.3.2013

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin